Sylwester®

19 tekstów – auto­rem jest Syl­wester®.

Cza­sem są chwi­le, gdy chcę się położyć, sam, na zielo­nej po­lanie i zasnąć z nadzieją, iż obudzę się z tą je­dyną, w ramionach.. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 lutego 2013, 20:47

Naj­trud­niej­sze jest to, co jest naj­pros­tsze-być sobą. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 stycznia 2013, 21:10

Cze­mu ma być tak, a nie inaczej? Cze­mu nie ma­my wpływu na bieg zdarzeń? Dlacze­go nie spełniamy naszych marzeń? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 stycznia 2013, 21:14

Ty Ja My

Po­wiedz, po­wiedz co się z na­mi stało?
Cze­mu już nie ma te­go, co było latami?
Cze­mu już nie jest, jak daw­niej między nami?
Żyje­my marze­niami, dążeniami, jes­teśmy tyl­ko zabawkami,
Jak w ja­kiejś grze,
Cza­sem jest dob­rze,
A cza­sem jest źle.

Ktoś ste­ruje na­mi,
Naszy­mi uczu­ciami ,
Aż zos­ta­niemy sa­mi,
Z naszy­mi problemami,
Wielo­ma kłopotami,
I czekamy,
Aż na końcu zno­wu się spotkamy... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 grudnia 2012, 22:42

3 razy Z-Zagubiona, zraniona, zakchany

Pozwól, że Ci coś powiem.
Na każde twe py­tanie, od­po­wiem jed­nym słowem.
Al­bo­wiem ta his­to­ria toczy się kołem,
Kiedyś daw­no te­mu Cię poznałem,
Kiedyś daw­no te­mu z Tobą rozmawiałem,
Kiedyś, daw­no te­mu, się w To­bie..
A teraz?
Chcę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 25 grudnia 2012, 19:44

Każda chwi­la rozłąki, to chwi­la stracona.. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 września 2012, 20:44

Ot­rzy­małeś dar? Wy­korzys­taj go naj­le­piej jak tyl­ko potrafisz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 września 2012, 21:39

KAŻDY, aby wspiąć się na sam szczyt mu­si zaczy­nać od podstaw. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 września 2012, 19:31

Uśmiech ukocha­nej osoby-bezcenne... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 sierpnia 2012, 18:47

Do­ceńmy war­tość in­nych ludzi, a życie nam to ob­fi­cie wynagrodzi. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 31 lipca 2012, 22:11
Sylwester®

Bądź sobą, choćby Cię obrażali, Bądź sobą, choćby Cię nie szanowali, Bądź sobą, choćby zabić Cię chcieli, Bądź sobą, a kto Cie nadal będzie kochał, ten na prawdę Twoim przyjacielem.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność